กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน
 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 งบการเงินประจำปี2561
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(2561-2564)
 คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
ผลิตภัณฑ์ตำบล .
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 คำสั่ง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือบริการประชาชน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  18.234.111.56  
   
 
 
   
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูลข่าวสาร 0817904805
 
โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายทั่วไป
โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายทั่วไป
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  ศีลธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำชุมชน     ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561
 
[ 04-04-2562] ประกาศผลการดำเนินการ อบต.หนองบัว ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2   doc120190417203647.pdf 
[ 22-03-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอ ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
[ 22-03-2562] ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศพด.บ้านหนองขนาด   doc120190322013246.pdf 
[ 19-03-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๕ หลัง โด ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
[ 13-03-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู) เลขทะ ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู) เลขทะเบียน กข ๙๔๙๓ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
[ 04-04-2562] ประกาศผลการดำเนินการ อบต.หนองบัว ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2   doc120190417203545.pdf 
[ 21-02-2562] กำหนดราคากลางทรัพย์สินสำหรับการขายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ   doc120190226000003.pdf 
[ 12-02-2562] การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกประกาศกำหนดสถานที่และจัด ...   doc120190212002527.pdf 
[ 28-01-2562] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสาร(ไม่ประจำทาง) ตามโครงกา ...   doc120190211213801.pdf 
[ 06-01-2562] การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะ ที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ ...  
   
[ 01-02-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพ ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
[ 10-01-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120190123215654.pdf 
[ 09-11-2561] ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ตลับหมึก Hp)   doc120190211211609.pdf 
[ 09-11-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ(เครื่องปริ้นเตอร์) กองการศึกษาฯ ประม ...   doc120181130012244.pdf 
[ 07-11-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) เล ...   doc120181111233026.pdf 
   
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตำบล2
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตำบล2
ทอสอบผลิตภัณฑ์ตำบล1
ทอสอบผลิตภัณฑ์ตำบล1
   
  [ 22-04-2562 ]ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน [[บัญชีแนบท้าย] ][[พื้นที่] ][[พื้นที่ดำเนินการ]
  [ 22-04-2562 ]ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา 
  [ 22-04-2562 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 22-04-2562 ]การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 
  [ 22-04-2562 ]ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย [
 
 [ 22-04-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.จอมพระ)
 [ 22-04-2562 ]การนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)
 [ 22-04-2562 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562)
 [ 22-04-2562 ]การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 22-04-2562 ]การประชุมติดตามการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 40 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 ( โทร 08-1790-4805 , โทรสาร 0-4406-9728 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615