กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน
 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 งบการเงินประจำปี2561
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(2561-2564)
 คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
ผลิตภัณฑ์ตำบล .
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 คำสั่ง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือบริการประชาชน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนในส่วนใดมากที่สุด
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
มารยาทในการให้บริการประชาชน
ความเหมาะสมของการแต่งกาย
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
สถานที่ที่ให้บริการประชาชน
 
 
  18.232.51.247  
   
 
 
   
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูลข่าวสาร 0817904805
 
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  ศีลธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำชุมชน     ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมปลูกพืชสมุนไพร
โครงการฝึกอบรมปลูกพืชสมุนไพร
 
[ 10-01-2563] เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบปนระมาณ 2563 ...   doc120200127234334.pdf 
[ 03-01-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1   doc120200105194023.pdf 
[ 09-12-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เค ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
[ 02-12-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   doc120200102000157.pdf 
[ 05-11-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ ...   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
[ 10-01-2563] เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบปนระมาณ 2563 ...   doc120200127233756.pdf 
[ 15-08-2562] ตารางออกสำรวจพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   doc120190825213838.pdf 
[ 30-07-2562] ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   doc120190805231608.pdf 
[ 15-07-2562] ประกาศผลการดำเนินการ ประจำปี งบประมาณปี 2562 ไตรมาส 3   doc120190726010418.pdf 
[ 19-06-2562] ข้อมูลราคากลางและแบบรูปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ ม.8 (สายบ้านโพธิ์- ...   doc120190619015233.pdf 
   
[ 06-09-2562] ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   ประกาศ เอกสารประกวด ราคากลาง แบบรูป1 แบบรูป2 ขอบเขตงาน 
[ 06-09-2562] ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน   ประกาศ เอกสารประกวด ตารางปสดงงบประมาณ ร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะ รถยนต์ 
[ 04-09-2562] แบบรูปหน้า 11   doc120190904033336.pdf 
[ 04-09-2562] แบบรูปหน้า 9 ถึง 10   doc120190904033307.pdf 
[ 04-09-2562] แบบรูปหน้า 7 และ 8 จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น(แบบ มข 2527) บ้านโพธิ์ทอง ม.17   doc120190904033119.pdf 
   
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตำบล2
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตำบล2
ทอสอบผลิตภัณฑ์ตำบล1
ทอสอบผลิตภัณฑ์ตำบล1
   
  [ 28-01-2563 ]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2563 
  [ 28-01-2563 ]ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเข้าสู่ ระบบการรักษา[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-01-2563 ]การตรวจสอบความซ้ำซ้อน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 28-01-2563 ]ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน PISA 2018[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 28-01-2563 ]แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563)
 
 [ 28-01-2563 ]การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนงานเพื่อพัฒนาระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการและพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการพัฒนาระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จังหวัดสุรินทร์ 
 [ 28-01-2563 ]การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) (ทม.สร.) 
 [ 28-01-2563 ]ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงออายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) 
 [ 28-01-2563 ]พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
 [ 28-01-2563 ]สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ (นายอำเภอบัวเชด) 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 ( โทร 08-1790-4805 , โทรสาร 0-4406-9728 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615