กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน
 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 งบการเงินประจำปี2561
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(2561-2564)
 คำกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม .
ผลิตภัณฑ์ตำบล .
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ .
สถานที่สำคัญ .
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ข่าวสาร
 คำสั่ง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 คู่มือบริการประชาชน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนในส่วนใดมากที่สุด
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
มารยาทในการให้บริการประชาชน
ความเหมาะสมของการแต่งกาย
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
สถานที่ที่ให้บริการประชาชน
 
 
  54.198.246.164  
   
 
 
   
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูลข่าวสาร 0817904805
 
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  ศีลธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำชุมชน     ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมปลูกพืชสมุนไพร
โครงการฝึกอบรมปลูกพืชสมุนไพร
 
[ 02-07-2562] รายงานผลการจัดหาพัสดุโครงการประกวดราคาก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ หมู่ ...   doc120190702235146.pdf 
[ 02-07-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 8 ...   doc120190702234613.pdf 
[ 21-06-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะโน หมู่ที่ 5 ด ...   doc120190625211804.pdf 
[ 19-06-2562] ข้อมูลราคากลางและแบบรูปโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ ม.8 (สายบ้านโพธิ์-บ้านส ...   doc120190619020932.pdf 
[ 19-06-2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   doc120190619020817.pdf 
[ 19-06-2562] ข้อมูลราคากลางและแบบรูปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ ม.8 (สายบ้านโพธิ์- ...   doc120190619015233.pdf 
[ 19-06-2562] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ ม.8 ...   doc120190619012501.pdf 
[ 19-06-2562] ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ ม.8 (สายบ้านโพธิ์ - บ้านส ...   doc120190619012003.pdf 
[ 19-06-2562] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะโน หมู่ที่ 5   doc120190619011842.pdf 
[ 19-06-2562] ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ ม.8 (สายบ้านโพธิ์-บ้ ...   doc120190619011206.pdf 
   
[ 02-07-2562] รายงานผลการจัดหาพัสดุโครงการประกวดราคาก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ หมู่ ...   doc120190702235738.pdf 
[ 02-07-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 8 ...   doc120190702235314.pdf 
[ 21-06-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะโน หมู่ที่ 5 ด ...   doc120190625211851.pdf 
[ 19-06-2562] ข้อมูลราคากลางและแบบรูปโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ ม.8 (สายบ้านโพธิ์-บ้านส ...   doc120190619020338.pdf 
[ 19-06-2562] ตารางแสดงวงเงินงประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ ม.8 (สายบ้าน ...   doc120190619015555.pdf 
   
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตำบล2
ทดสอบผลิตภัณฑ์ตำบล2
ทอสอบผลิตภัณฑ์ตำบล1
ทอสอบผลิตภัณฑ์ตำบล1
   
  [ 23-07-2562 ]แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 [[คู่มือฯ]]
  [ 23-07-2562 ]ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 23-07-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
  [ 22-07-2562 ]การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562
  [ 22-07-2562 ]แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 
 [ 23-07-2562 ]การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) ของ อบต.
 [ 23-07-2562 ]ขอเชิญประชุม สถจ.สร.ประจำเดือน มิ.ย. 62 
 [ 23-07-2562 ]การลงข้อมูลตามมาตรา 7 (1) - (3) ในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 23-07-2562 ]การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 [ 23-07-2562 ]เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 ( โทร 08-1790-4805 , โทรสาร 0-4406-9728 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615